Voorwaarden

Privacybeleid

srprs.me gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en volgt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Deze wet helpt de privacy van burgers te beschermen.


Definities

Verwerking: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens.

Bestand: elk gestructureerd geheel van persoonsgegevens, ongeacht of dit geheel van gegevens gecentraliseerd is of verspreid is op een functioneel of geografisch bepaalde wijze, dat volgens bepaalde criteria toegankelijk is en betrekking heeft op verschillende personen.

Toestemming: elke vrije, specifieke en op informatie berustende wilsuiting waarmee de betrokkene aanvaardt dat hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt.


De Wet bescherming persoonsgegevens (WBP)

Sinds 1 september 2001 is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) van kracht. Deze wet geeft aan wat de rechten zijn van iemand van wie gegevens worden gebruikt en wat de plichten zijn van de instanties of bedrijven die gegevens gebruiken. De Wbp is onder andere van toepassing op gegevens die verwerkt worden via de website van de srprs.me. Dit betekent dat persoonsgegevens die via internet worden verzameld, bewaard, gebruikt, of op enige andere vorm ter beschikking gesteld, met elkaar in verband gebracht, alsmede afgeschermd worden, onder deze wet vallen.


Wat zijn persoonsgegevens?

Onder een persoonsgegeven wordt verstaan een gegeven dat herleidbaar is tot een “geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon”. Dat betekent dat de naam van een persoon op wie de gegevens betrekking hebben bekend is, dan wel dat die persoon kan worden achterhaald. Voorbeeld van een persoonsgegeven is een naam van een persoon of een huisadres, maar ook e-mailadressen kunnen persoonsgegevens zijn.


Hoe gaat srprs.me om met jouw persoonsgegevens?

Je gegevens worden op een behoorlijke en zorgvuldige manier in overeenstemming met de Wbp verwerkt. Dat betekent dat wij in sommige gevallen toestemming zullen vragen voor het verwerken van je persoonsgegevens. Verder zullen deze persoonsgegevens alleen worden gebruikt wanneer je ons hiertoe toestemming hebt verleend. Dat betekent dat wanneer je bijvoorbeeld je naam en adres invult voor het toezenden van bepaalde informatie, deze gegevens niet worden gebruikt om je ook andere informatie toe te zenden (behalve als dat is aangegeven).


Cookies

Een cookie is een klein bestandje dat op je harde schijf wordt opgeslagen door een server en alleen wordt herkend door de server die de cookie opslaat. Een cookie laat onze server zien dat je bent teruggekeerd naar een bepaalde pagina op onze site. Een cookie registreert geen persoonlijke gegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres of andere zaken die naar jou als persoon zijn te herleiden. We gebruiken cookies of soortgelijke middelen om tijdens je bezoek aan onze website informatie te verzamelen, zoals je IP-adres (een nummer dat aan uw computer wordt toegekend wanneer je over het internet surft), de datum en de tijd van bezoek aan de site. Indien je dit wenst kun je je browser zo instellen dat cookies worden geweigerd of dat je een waarschuwing krijgt wanneer er cookies worden verzonden. De cookies die wij op je computer opslaan dienen ter verbetering van je gebruikservaring van de website. De cookies die wij plaatsen zijn afkomstig van srprs.me en de volgende derde partijen; Google Analytics, Woopra, LiveChat en Facebook.


srprs.me livechat

Contact us